Hartelijk welkom bij Advocatenkantoor Ngasirin!

 

 

Ons kantoor bestaat sinds het jaar 2000. We zijn gevestigd aan de Galvanistraat 1 te Ede. De heer mr. R.P.M. Ngasirin heeft sinds 1996 ervaring in de advocatuur en werd op 24 april 1996 door de rechtbank als advocaat beëdigd. Hij en de andere medewerkers van ons kantoor staan voor u klaar.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht en asielrecht.

De eerste 30 minuten van het gesprek met de advocaat zijn gratis.

Er is zoveel mogelijk informatie op onze website geplaatst. Kunt u desondanks niet de informatie vinden die u zoekt? Neem dan telefonisch contact met ons op of stuur een e-mail naar secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl.

 

Asielrecht
Wij hebben veel ervaring met het bijstaan van vluchtelingen (asielrecht). Van te voren wordt er een duidelijke inschatting gegeven van de kans van slagen van een aanvraag. Indien een aanvraag ten onrechte wordt afgewezen, dan is het mogelijk beroep in te stellen bij de rechtbank.

 

Arbeidsrecht

Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking getreden. Hierdoor is er veel veranderd in het gedeelte van het Burgerlijk Wetboek dat over arbeidsrecht gaat, namelijk titel 10 van boek 7 BW.

 

Concurrentiebeding

Zo zijn de regels met betrekking tot het concurrentiebeding veranderd. Door de nieuwe regels is een concurrentiebeding in een arbeidscontract voor bepaalde tijd dat op of na 1 januari 2015 is gesloten, niet langer toegestaan. Alleen indien in het arbeidscontract is opgenomen dat een concurrentiebeding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen, dan is zo’n concurrentiebeding geldig. Het dient dan te gaan om een situatie waarin er binnen het bedrijf specifieke kennis aanwezig is en waarin de werkgever onevenredig benadeeld zou worden indien deze specifieke kennis door de werknemer zal worden meegenomen naar een concurrerend bedrijf.

 

Transitievergoeding

Sinds de nieuwe wet in werking is getreden heeft een werknemer na een dienstverband van twee jaar in principe recht op het ontvangen van een transitievergoeding. Er kan aanspraak worden gemaakt op de transitievergoeding, indien het dienstverband op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet. De hoogte van de transitievergoeding is in principe een derde maandsalaris per gewerkt dienstjaar. Vergeleken met de oude kantonrechtersformule is de transitievergoeding een stuk lager, omdat de oude kantonrechtersformule globaal werd vastgesteld op één maandsalaris per gewerkt dienstjaar.

 

Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer kan de kantonrechter echter bepalen dat er geen recht bestaat op de transitievergoeding. Bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever kan de kantonrechter bepalen dat de transitievergoeding wordt verhoogd met een billijke vergoeding. De rechter is vrij de hoogte van de billijke vergoeding zelf te bepalen, maar deze moet wel een relatie hebben met de mate waarin het gedrag ernstig verwijtbaar is. De hoogste billijke vergoeding die tot nu toe is opgelegd bedraagt € 141.500,- bruto (rechtbank Gelderland, 14 december 2016, ECLI/NL/RBGEL/2016-7113).

 

Ontslag op staande voet

Een ontslag op staande voet kan worden gegeven wanneer er sprake is van een dringende reden om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Deze dringende reden moet onverwijld (op korte termijn) aan de werknemer worden medegedeeld. Voorbeelden van een dringende reden zijn onder andere diefstal of verduistering door de werknemer, dronkenschap in dienstbetrekking en bedreiging of mishandeling van een collega of van de werkgever.

 

 

Proeftijd

Door de nieuwe wet is het niet langer toegestaan een proeftijd af te spreken wanneer het gaat om een arbeidscontract van maximaal zes maanden. Als het arbeidscontract langer dan zes maanden duurt, dan is het overeenkomen van een proeftijd wel toegestaan.

 

Wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst kan worden beëindigd door het UWV of door de kantonrechter. Over het algemeen wordt de arbeidsovereenkomst beëindigd door het UWV als er sprake is van een bedrijfseconomische noodzaak (structureel teruglopende bedrijfsresultaten of reorganisatie). Ook indien een werknemer langer dan twee jaar ziek is geweest, dient het verzoek om toestemming tot opzegging van de arbeidsovereenkomst te worden ingediend bij het UWV.

 

Als de arbeidsovereenkomst om andere redenen beëindigd wordt, dat wil zeggen andere redenen dan twee jaar ziekte of bedrijfseconomische / bedrijfsorganisatorische redenen, dan moet het verzoek worden ingediend bij de kantonrechter.

 

Wanneer een vast contract

Onder de oude wet diende een werknemer na drie jaar contracten voor bepaalde tijd of na drie contracten een vast arbeidscontract te krijgen, als er niet meer dan drie maanden zaten tussen de opvolgende arbeidscontracten. Onder de nieuwe wet is de periode van drie maanden veranderd in zes maanden. De periode van drie jaar is onder de nieuwe wet veranderd in twee jaar.

 

Vragen?

Heeft u vragen op het gebied van het arbeidsrecht, dat bent u van harte welkom op ons spreekuur. De eerste 20 minuten zijn altijd gratis.

 

Gratis spreekuur

Elke maandagavond is er tussen 20.00 uur en 22.00 uur een gratis spreekuur. Er is ruimte voor zes personen. U wordt verzocht zich overdag telefonisch aan te melden.