Wij hebben veel kennis van het arbeidsrecht en doen onze uiterste best voor u.

Over ons.

We zijn gevestigd aan de Burgemeester Matsersingel 200, 6843 NZ te Arnhem, derde etage. De arbeidsrechtadvocaat, de heer mr. R.P.M. Ngasirin heeft sinds 1996 ervaring in de advocatuur en werd op 24 april 1996 door de rechtbank als advocaat beëdigd. Hij en de andere medewerkers van ons kantoor staan voor u klaar.

Mr. R.P.M. Ngasirin heeft gestudeerd aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam en heeft zijn studie in 1992 afgerond (bedrijfsjuridische afstudeervariant). Aan de Academie voor de Rechtspraktijk heeft hij de specialisatieopleiding leergang Arbeidsrecht met goed gevolg doorlopen.

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van het arbeidsrecht. Mr. R.P.M. Ngasirin (Robert) is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Ressort Arnhem (VAARA). De eerste 30 minuten van het gesprek met de advocaat zijn gratis. Er is zoveel mogelijk informatie op onze website geplaatst. Kunt u desondanks niet de informatie vinden die u zoekt? Neem dan contact met ons op!

Onze algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin

De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is een eenmanszaak van mr. R.P.M. Ngasirin, die is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem onder nummer 09188162.

Artikel 1 – Toepasselijkheid

1)      Alle opdrachten worden onder de (uitsluitende) toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden aanvaard en uitgevoerd. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van (uitsluitende) toepassing op vervolgopdrachten en gewijzigde of aanvullende opdrachten van de opdrachtgever. De toepasselijkheid van voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2)     Deze voorwaarden gelden ook ten behoeve van de werknemers van De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin, alsmede ten behoeve van alle andere personen betrokken bij de uitvoering van de opdracht en/of op wie in verband daarmee enige aansprakelijkheid zou kunnen rusten.

3)     De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is onderworpen aan Nederlands recht.

4)     De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin komt geen beroep toe op een beding in deze algemene voorwaarden voor zover het betreffende beding niet is toegestaan door de Nederlandse Orde van Advocaten. Indien een of meer bepalingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ongeldig of niet afdwingbaar zullen blijken, worden zij hierbij voor alsdan vervangen door bepalingen waarvoor dit niet geldt en die zoveel mogelijk hetzelfde regelen als de ongeldige of niet afdwingbare bepalingen. Voor zover dit noodzakelijk mocht zijn, zullen partijen te goeder trouw nader overleg voeren over de precieze bewoordingen van deze in de plaats getreden bepalingen.

 

Artikel 2 – Aansprakelijkheid

1)      Iedere aansprakelijkheid van De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door hem gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar(s) is. Ons kantoor heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De financiële dekking bedraagt € 500.000 per aanspraak, zulks tot een maximum van € 1 miljoen euro per jaar. Geografisch is de dekking beperkt tot de in de Nederlandse rechtssfeer uitgevoerde werkzaamheden als advocaat. De naam en het adres van de aansprakelijkheidsverzekeraar zijn: HDI-Gerling Verzekeringen NV, per adres: Niehoff, Werning & Kooij, postbus 1710, 3800 BS te Amersfoort. Een kopie van de polis van de aansprakelijkheidsverzekering ligt ter inzage ten kantore van De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin.

2)     De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin zal bij het inschakelen van derden (behoudens in geval van rolwaarnemers, procesadvocaten, vertalers, koeriers en/of deurwaardersbijstand) zoveel mogelijk van tevoren overleggen met de opdrachtgever en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is door de opdrachtgever gemachtigd voorwaarden (waaronder eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden die in de relatie tussen hem en de derden gelden of die door de derden worden bedongen) namens de opdrachtgever te aanvaarden.

3)      De opdrachtgever vrijwaart De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enige wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijke misdraging van De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin.

 

Artikel 3 – Declaraties en voldoening

1)      Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de opdrachtgever voor de uitvoering van de opdracht verschuldigd het honorarium dat wordt berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het jaarlijks door De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin vast te stellen uurtarief, inclusief 21% omzetbelasting òf de eigen bijdrage zoals vastgesteld door de Raad voor Rechtsbijstand vermeerderd met eventuele verschotten. De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is gerechtigd betaling van een voorschot (voor honorarium en/of verschotten) te verlangen. Een betaald voorschot wordt verrekend met de laatste declaratie. De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is bevoegd zijn werkzaamheden op te schorten indien en zolang de opdrachtgever geen voorschot ter dekking van het honorarium en/of de verschotten heeft betaald en/of indien en zolang de opdrachtgever achter is met betaling van de declaratie(s).

2)     Door De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten worden apart vermeld op de declaratie. Ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals porti,  telefoon-, fax,- en kopieerkosten e.d.) kan een percentage van 5% van het honorarium in rekening worden gebracht.

3)      De werkzaamheden worden in rekening gebracht met een betalingstermijn van 21 dagen, te rekenen vanaf de datum van de declaratie. De opdrachtgever is – zonder dat een ingebrekestelling is vereist –  in verzuim indien betaling niet binnen de gegeven betalingstermijn is geschied. De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is gerechtigd na het verstrijken van de betalingstermijn aanspraak te maken op vergoeding van de wettelijke rente, alsmede op de buitengerechtelijke incassokosten, welke kosten te begroten zijn op 15% van de hoofdsom.

4)     Klachten over een declaratie of de specificatie ervan dienen binnen een maand na de declaratiedatum schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien binnen die termijn geen klachten ontvangen zijn, zal de opdrachtgever geacht worden de juistheid en verschuldigdheid van de declaratie te erkennen.  Geschillen naar aanleiding van een declaratie , worden   –  voor zover deze niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur.

5)      De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is bevoegd vorderingen op de opdrachtgever te verrekenen met voor de opdrachtgever ontvangen gelden, mits overeengekomen.

 

Artikel 4 – Bewaartermijn

1)     Met uitzondering van dossiers waarvoor afzonderlijke wettelijke bewaringsrichtlijnen mochten gelden, wordt het dossier gedurende maximaal zeven jaar bewaard (gerekend vanaf het verzenden van de slotdeclaratie of het bericht van sluiting van het dossier), waarna het De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin vrij staat het dossier zonder nadere aankondiging te vernietigen.

 

Artikel 5 – Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur

1)     Wanneer de opdrachtgever ontevreden is over de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, dient hij zijn/haar bezwaren eerst voor te leggen aan De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin en wel binnen één maand na het moment waarop opdrachtgever kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot de klacht aanleiding heeft gegeven.

2)     Op de dienstverlening van De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin is de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van toepassing.

3)      De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin zal een oplossing voor het gerezen probleem altijd schriftelijk aan de opdrachtgever bevestigen binnen vier weken na binnenkomst van de klacht. Mocht De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin de bezwaren naar de mening van de opdrachtgever niet bevredigend opgelost hebben, dan kan de opdrachtgever een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor de opdrachtgever open wanneer De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin niet binnen vier weken na het indienen van de bezwaren van de opdrachtgever deze schriftelijk heeft afgehandeld.

4)     De Geschillencommissie Advocatuur behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij die commissie. Het reglement is opvraagbaar bij de Geschillencommissie Advocatuur op het adres Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

5)      De opdrachtgever kan zijn / haar klacht tot uiterlijk twaalf maanden na de schriftelijke reactie van De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur aan bovenstaand adres. Daarna vervalt deze mogelijkheid.

6)     De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

7)      De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak bij wege van arbitraal vonnis over een zakelijke dienstverlening. Is sprake van dienstverlening aan een particuliere opdrachtgever dan voorziet het reglement in bindend advies, tenzij de opdrachtgever zich binnen een maand na afhandeling van de klacht door De Arbeidsrechtadvocaat mr. R.P.M. Ngasirin wendt tot de gewone rechter. Ingeval van een incasso van een vordering op een particuliere opdrachtgever, is alleen sprake van bindend advies indien de opdrachtgever het nog openstaande bedrag onder de Geschillencommissie stort. Doet hij / zij dit niet dan is op de incasso ook arbitrage van toepassing.

8)     De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van alle soorten declaraties. Daarnaast is de Geschillencommissie bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. De opdrachtgever kan hogere schadeclaims uitsluitend voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer de opdrachtgever de hoogte van de claim beperkt tot € 10.000 en schriftelijk afstand doet van het meerdere.

9)     Uitspraken van de Geschillencommissie Advocatuur over de kwaliteit van de dienstverlening hebben geen gezag van gewijsde in een eventueel rechtsgeding bij de gewone rechter over schadeclaims van meer dan € 10.000. Dit betekent dat de opdrachtgever in een mogelijk geding bij de gewone rechter over een schadeclaim van meer dan € 10.000 geen beroep kan doen op een uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur.

10)   De Geschillencommissie Advocatuur oordeelt met uitsluiting van de gewone rechter. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Versie 22 april  2020

Ontevreden over onze dienstverlening?

Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over (een bepaald aspect van) onze dienstverlening. Onderstaand vindt u meer uitleg over wat u dan kunt doen.

Onze interne klachtenregeling

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Deze is tevens de klachtenfunctionaris van het kantoor, mr. R.P.M. Ngasirin.

Wij zullen in overleg met u zo snel mogelijk een oplossing voor het gerezen probleem proberen te vinden. Deze oplossing zullen wij altijd schriftelijk aan u bevestigen.

Mocht het overleg met mr. R.P.M. Ngasirin onverhoopt in uw ogen niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze weg staat ook voor u open wanneer ons kantoor niet binnen vier werken na het indienen van uw bezwaren schriftelijk op uw klacht heeft gereageerd.

Geschillencommissie Advocatuur

Ons kantoor is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en ressorteert onder de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken (SGC) en die voor Beroep en Bedrijf (SGB) te ’s Gravenhage.

U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.

De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over de klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op een schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal € 10.000. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal € 10.000, waarbij u schriftelijk afstand doet van meerdere.

Ons kantoor kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie(i) behandelt de zaak

De zaak wordt behandeld volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Iedere aansprakelijk is beperkt tot een bedrag van € 1.000.000, dat in voorkomend geval onder onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd. Het inloop- en uitlooprisico is meeverzekerd.

Adressen

Gegevens kantoorklachtenfunctionaris de heer mr. R.P.M. Ngasirin, Galvanistraat 1, 6716 AE Ede, telefoonnummer: 0318 64 24 61

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur

Bordewijklaan 46 (2e etage)

2591 XR Den Haag

Tel. 070 – 310 53 10

Postbus 90600

2509 LP Den Haag

 


(i) Het wettelijk geregelde toezicht en tuchtrecht waarborgt een correct beroepsmatig handelen van advocaten. De aard van de procedure bij de Geschillencommissie Advocatuur is een andere: deze is bedoeld voor het beslechten van meningsverschillen over de kwaliteit van de dienstverlening en/of financiële aspecten daarvan, en laat die wettelijke waarborgen dus onverlet.

Meer weten? Neem contact op!
circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrijspreekuur.

Bel of mail ons!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden