Privacybeleid.

Advocatenkantoor Ngasirin Advocatenkantoor Ngasirin, gevestigd aan de Galvanistraat 1, 6716 AE te Ede, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://advocatenkantoorngasirin.nl/

Galvanistraat 1, 6716 AE in Ede

Tel. 0318-642461

Robert Ngasirin is de Functionaris Gegevensbescherming van Advocatenkantoor Ngasirin. Hij is te bereiken via rpmngasirin@advocatenkantoorngasirin.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Advocatenkantoor Ngasirin verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij in de meeste gevallen verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geslacht

– Geboortedatum

– Geboorteplaats

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Advocatenkantoor Ngasirin verwerkt in sommige gevallen de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– ras

– godsdienst of levensovertuiging

– politieke voorkeur

– seksuele leven

– gezondheid

– Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Advocatenkantoor Ngasirin verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

– Advocatenkantoor Ngasirin verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn of ter uitvoering van een overeenkomst.

Geautomatiseerde besluitvorming

Advocatenkantoor Ngasirin neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Advocatenkantoor Ngasirin) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Advocatenkantoor Ngasirin bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Het kantoor bewaart de persoonsgegevens zolang dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Als het doel van de overeenkomst is bereikt wordt het dossier gesloten. Uw gegevens worden dan op een externe, afgesloten locatie gearchiveerd en bewaard voor de duur van vijf jaar. Hierna worden uw persoonsgegevens vernietigd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Advocatenkantoor Ngasirin deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Advocatenkantoor Ngasirin blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Advocatenkantoor Ngasirin uw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming. Hieronder vind u een tabel met de rechtsgebieden en de derden met wie wij uw persoonsgegevens zouden kunnen delen.

 

Rechtsgebied Ontvangers
Asielrecht Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), GezondheidsZorg Asielzoekers (GZA), Vluchtelingenwerk Nederland, rechtbanken, Raad van State, Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM), Raad voor Rechtsbijstand
Letselschaderecht Verzekeringsmaatschappijen, medisch adviseurs, Raad voor Rechtsbijstand
Arbeidsrecht Werkgevers, bedrijfsartsen, medisch adviseurs, rechtbanken, Raad voor Rechtsbijstand.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Advocatenkantoor Ngasirin gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Advocatenkantoor Ngasirin en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Advocatenkantoor Ngasirin wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Advocatenkantoor Ngasirin neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons op via secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl

 

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden