Updates in het arbeidsrecht 25 maart 2020..

Bijgaand treft u een nieuwe update aan omtrent het arbeidsrecht.

Rechtspraak
Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

HR: Gelijkwaardige voorziening (art. 7:673b oud BW) vereist geen directe link met ontslag
In AR 2020-0337 staat in wezen de ING-uitspraak (AR 2019-0359) inzake ‘gelijkwaardige voorziening’ (art. 7:673b BW) centraal. Een premievrije voortzetting van pensioen en aanvulling op de WIA-uitkering voldoet aan de criteria van artikel 7:673b (oud) BW. De centrale vraag in de onderhavige ABN Amro-zaak was of er een direct verband moet bestaan tussen ontslag en de voorziening. Volgens de A-G (Hartlief) is dit niet het geval. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.
De conclusie van de A-G schetst ook mooi het verschil tussen artikel 7:673b (oud) BW (hier aan de orde) en het recht zoals dat geldt vanaf 1 januari jl.

Werknemer niet langer gebonden aan nevenactiviteiten- en concurrentiebeding door ‘gewekt gerechtvaardigd vertrouwen ex-werkgever’
In AR 2020-0339 oordeelt de rechter dat sprake is van rechtsverwerking ten aanzien van het nevenactiviteitenbeding en concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Aanleiding hiertoe zijn de volgende overwegingen: (a) werknemer heeft tijdens dienstverband medegedeeld voor zichzelf te willen starten, (b) werkgever heeft nog voor einde dienstverband de website van werknemer mogen bekijken, (c) partijen hebben na einde dienstverband elkaar nog bezocht en zelfs samengewerkt en (d) pas na drie jaar wenst ex-werkgever werknemer aan bedingen te houden.

Eenzijdige wijziging eindloon naar middelloon toegestaan, eigen bijdrage van 5% niet
In AR 2020-0331 oordeelt de rechter onder verwijzing naar het Fair Play-arrest dat werkgever mocht overgaan van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Argumenten hiervoor zijn: (a) de verzekeraars bieden eindloonverzekeringen niet meer aan, (b) boetes op grond van de Pensioenwet dreigden, (c) de OR heeft ingestemd en (d) werknemers worden (buiten pensioen) gecompenseerd. De eigen bijdrage van 5% doorstaat niet de 613-toets. De stellingen van werkgever dat de invoering van de werknemersbijdrage past binnen een maatschappelijke trend, dat de hoogte van de bijdrage marktconform is en zorgt voor een bepaalde mate van harmonisering met de arbeidsvoorwaarden van de overige werknemers en dat de bijdrage ruimte schept voor toekomstige salarisverhogingen van werknemer, leveren, wat daar ook van zij, geen (zwaarwichtige) reden op om inbreuk te maken op de arbeidsvoorwaarden van werknemer. Voorts valt niet in te zien, althans dat wordt niet door werkgever onderbouwd, dat de invoering van de werknemersbijdrage bijdraagt aan het beheersbaar en voorspelbaar houden van de pensioenkosten en een significante verdere stijging van de pensioenlasten voorkomt, zodat ook deze argumenten geen (zwaarwichtige) reden opleveren waarvoor het individuele belang van werknemer moet wijken.

Zero tolerance en ontslag op staande voet: foutje, ontslag!
In  staat de zogenoemde ‘zero tolerance-policy’ centraal. Werkneemster van een tankstation verzilvert een niet gebruikte ‘paysafecard’ (€ 50) zonder te betalen en zonder melding aan haar leidinggevende. Nadat werkgever driemaal om tekst en uitleg vraagt, stuurt werkneemster een WhatsApp-bericht dat ze vergeten is de ‘card’ af te rekenen en dit de volgende dag alsnog zal doen. Daarop volgt een ontslag op staande voet. De rechter overweegt dat het voor een tankstation, een misbruikgevoelige omgeving vanwege de aanwezigheid van contant geld en het veelvuldig verrichten van kassawerkzaamheden, van groot belang is dat de regels door werknemers worden nageleefd. Hiermee hangt samen dat bij overtreding van de regels, opzettelijk of onbewust, ontslag op staande voet volgt, temeer nu in de regels de consequentie van ontslag op staande voet uitdrukkelijk wordt genoemd.

Ontslag op staande voet van scheldende medewerker, ondanks aanbod werkgever tot getuigschrift en maandsalaris
In AR 2020-0325 oordeelt de kantonrechter dat stemverheffing en schreeuwen tegen de praktijkmanager, dreigend gaan staan voor de praktijkmanager, in aanwezigheid van collega’s en op gehoorsafstand van patiënten, een dringende reden opleveren. Dat werkgeefster heeft aangeboden een getuigschrift en een maandsalaris mee te geven, doet aan de dringendheid niet af.

Hoge Raad

Hoge Raad: Artikel 81 Wet RO. Cao-voorziening (premievrije voortzetting pensioen en aanvulling op WIA-uitkering) voldoet aan criteria van artikel 7:673b BW en is aan te merken als een gelijkwaardige voorziening. 20-03-2020

Hof

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Dat werkneemster haar enkel heeft verstuikt door een op de grond gevallen ovenrek, is een ongeluk. Werkgeefster heeft haar zorgplicht niet geschonden en evenmin is sprake van onrechtmatige daad. 10-03-2020

Gerechtshof Amsterdam: Niet direct zelf melding maken van de schade aan het vliegtuig, met alle veiligheidsrisico’s van dien, is zodanig verwijtbaar handelen dat de arbeidsovereenkomst wordt ontbonden. 25-02-2020

Gerechtshof Amsterdam: Inlener die werkzaamheden heeft laten verrichten binnen het kader van zijn bedrijfsuitoefening is zijn zorgplicht niet nagekomen en is aansprakelijk voor de schade van werknemer als gevolg van een ongeluk. 28-01-2020

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Ontbinding arbeidsovereenkomst op g-grond onterecht. Werkgever heeft na een moeizame periode van re-integratie niet geprobeerd de arbeidsrelatie weer vlot te trekken. Billijke vergoeding in plaats van herstel. 20-12-2019

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden: Slapende beveiliger is onterecht op staande voet ontslagen. Het verzoek tot voorwaardelijke ontbinding is betekenisloos aangezien de arbeidsovereenkomst inmiddels van rechtswege is geëindigd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van werknemer. 27-11-2019

Rechtbank

Rechtbank Gelderland: Eenzijdig wijzigingsbeding in pensioenovereenkomst. Wijziging eindloonregeling in middelloonregeling toegestaan. Invoering werknemersbijdrage over de pensioengrondslag niet toegestaan. 13-03-2020

Rechtbank Oost-Brabant: Zowel formele als materiële werkgever is aansprakelijk voor de schade van werknemer door val over kabelgoot in fabriekshal. Onvoldoende maatregelen getroffen om valgevaar te voorkomen. 12-03-2020

Rechtbank Gelderland: Werkneemster ontvangt de volledige transitievergoeding. Werkgever heeft onvoldoende aangetoond dat de overbruggingsregeling transitievergoeding kleine mkb’er van toepassing is. Er is geen reden om door de jaarstukken heen te kijken en anders te oordelen dan het UWV. 10-03-2020

Rechtbank Rotterdam: Werkgeefster heeft op geen enkele wijze kenbaar gemaakt dat werknemer zich van concurrerende activiteiten diende te onthouden. Gerechtvaardigd vertrouwen gewekt dat werkgeefster geen beroep zou doen op non-concurrentiebeding en nevenwerkzaamhedenbeding. 05-03-2020

Rechtbank Midden-Nederland: Gelet op de door de assistent-bedrijfsleider beschreven camerabeelden en de foto’s daarvan acht de kantonrechter het voldoende aannemelijk dat werknemer de artikelen die in de ontslagbrief worden genoemd inderdaad heeft gestolen. Dringende reden voor ontslag op staande voet. 04-03-2020

Rechtbank Gelderland: Werkgever heeft aanzegplicht geschonden en is daarnaast een billijke vergoeding verschuldigd vanwege onregelmatige opzegging. Verrekening te veel genoten vakantiedagen is in strijd met de redelijkheid en billijkheid. 02-03-2020

Rechtbank Noord-Holland: Vernietiging opzegging van de arbeidsovereenkomst. Sprake van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Voorwaardelijke ontbinding wegens disfunctioneren, dan wel een verstoorde arbeidsverhouding afgewezen. 28-02-2020

Rechtbank Midden-Nederland: Werkgeefster heeft onvoldoende aannemelijk gemaakt dat zij een zwaarwegend belang heeft bij snelle ontruiming van de woning, geruime tijd voor het eindigen van de nog voortdurende arbeidsovereenkomst. 26-02-2020

Rechtbank Midden-Nederland: Werkgeefster had na de opzegging werknemer voldoende aanknopingspunten om te twijfelen of de wil van werknemer wel overeenstemde met zijn verklaring om de arbeidsovereenkomst op te zeggen. Toewijzing ontbindingsverzoek werknemer. Voortzetting niet in het belang van werknemer. 26-02-2020

Rechtbank Midden-Nederland: Werknemers hebben zichzelf opzettelijk bevoordeeld en als gevolg daarvan werkgever opzettelijk benadeeld, doordat zij met hun bedrijf onderdeel zijn geworden van de kring van leveranciers van pashouders. Schadevergoedingsplicht werknemers ex artikel 7:661 BW. 26-02-2020

Rechtbank Limburg: Werkgeefster heeft niet (tijdig) voldaan aan de schriftelijke aanzegverplichting. Uit de arbeidsovereenkomst volgt geen aanzegging bij voorbaat. Het is niet aannemelijk dat de aanzegging per brief tijdig is verstuurd. Op grond van maatstaven van redelijkheid en billijkheid is niet onaanvaardbaar dat werknemer een beroep toekomt op de aanzegvergoeding. 20-02-2020

Rechtbank Midden-Nederland: Uitschelden en dreigend gaan staan voor de praktijkmanager, in aanwezigheid van collega’s en op gehoorsafstand van patiënten, levert een dringende reden op. 04-02-2020

Rechtbank Noord-Holland: Rechtsgeldig ontslag op staande voet voor medewerkster tankstation vanwege het kopen van een product in de shop, zonder dat meteen te betalen. Het tankstation is een misbruikgevoelige omgeving waar het van groot belang is dat de regels door werknemers worden nageleefd. 29-01-2020

bron : https://www.vaan-arbeidsrecht.nl/

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

0318 - 64 24 61 secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl