Updates in het arbeidsrecht 25 maart 2020..

Bijgaand treft u een nieuwe Update aan.

Graag wijzen wij u op de volgende uitspraken.

HR: Gelijkwaardige voorziening (art. 7:673b oud BW) vereist geen directe link met ontslag
In AR 2020-0337 staat in wezen de ING-uitspraak (AR 2019-0359) inzake ‘gelijkwaardige voorziening’ (art. 7:673b BW) centraal. Een premievrije voortzetting van pensioen en aanvulling op de WIA-uitkering voldoet aan de criteria van artikel 7:673b (oud) BW. De centrale vraag in de onderhavige ABN Amro-zaak was of er een direct verband moet bestaan tussen ontslag en de voorziening. Volgens de A-G (Hartlief) is dit niet het geval. De Hoge Raad verwerpt het cassatieberoep onder verwijzing naar artikel 81 Wet RO.
De conclusie van de A-G schetst ook mooi het verschil tussen artikel 7:673b (oud) BW (hier aan de orde) en het recht zoals dat geldt vanaf 1 januari jl.

Werknemer niet langer gebonden aan nevenactiviteiten- en concurrentiebeding door ‘gewekt gerechtvaardigd vertrouwen ex-werkgever’
In AR 2020-0339 oordeelt de rechter dat sprake is van rechtsverwerking ten aanzien van het nevenactiviteitenbeding en concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst. Aanleiding hiertoe zijn de volgende overwegingen: (a) werknemer heeft tijdens dienstverband medegedeeld voor zichzelf te willen starten, (b) werkgever heeft nog voor einde dienstverband de website van werknemer mogen bekijken, (c) partijen hebben na einde dienstverband elkaar nog bezocht en zelfs samengewerkt en (d) pas na drie jaar wenst ex-werkgever werknemer aan bedingen te houden.

Eenzijdige wijziging eindloon naar middelloon toegestaan, eigen bijdrage van 5% niet
In AR 2020-0331 oordeelt de rechter onder verwijzing naar het Fair Play-arrest dat werkgever mocht overgaan van een eindloonregeling naar een middelloonregeling. Argumenten hiervoor zijn: (a) de verzekeraars bieden eindloonverzekeringen niet meer aan, (b) boetes op grond van de Pensioenwet dreigden, (c) de OR heeft ingestemd en (d) werknemers worden (buiten pensioen) gecompenseerd. De eigen bijdrage van 5% doorstaat niet de 613-toets. De stellingen van werkgever dat de invoering van de werknemersbijdrage past binnen een maatschappelijke trend, dat de hoogte van de bijdrage marktconform is en zorgt voor een bepaalde mate van harmonisering met de arbeidsvoorwaarden van de overige werknemers en dat de bijdrage ruimte schept voor toekomstige salarisverhogingen van werknemer, leveren, wat daar ook van zij, geen (zwaarwichtige) reden op om inbreuk te maken op de arbeidsvoorwaarden van werknemer. Voorts valt niet in te zien, althans dat wordt niet door werkgever onderbouwd, dat de invoering van de werknemersbijdrage bijdraagt aan het beheersbaar en voorspelbaar houden van de pensioenkosten en een significante verdere stijging van de pensioenlasten voorkomt, zodat ook deze argumenten geen (zwaarwichtige) reden opleveren waarvoor het individuele belang van werknemer moet wijken.

Zero tolerance en ontslag op staande voet: foutje, ontslag!
In AR 2020-0335 staat de zogenoemde ‘zero tolerance-policy’ centraal. Werkneemster van een tankstation verzilvert een niet gebruikte ‘paysafecard’ (€ 50) zonder te betalen en zonder melding aan haar leidinggevende. Nadat werkgever driemaal om tekst en uitleg vraagt, stuurt werkneemster een WhatsApp-bericht dat ze vergeten is de ‘card’ af te rekenen en dit de volgende dag alsnog zal doen. Daarop volgt een ontslag op staande voet. De rechter overweegt dat het voor een tankstation, een misbruikgevoelige omgeving vanwege de aanwezigheid van contant geld en het veelvuldig verrichten van kassawerkzaamheden, van groot belang is dat de regels door werknemers worden nageleefd. Hiermee hangt samen dat bij overtreding van de regels, opzettelijk of onbewust, ontslag op staande voet volgt, temeer nu in de regels de consequentie van ontslag op staande voet uitdrukkelijk wordt genoemd.

Ontslag op staande voet van scheldende medewerker, ondanks aanbod werkgever tot getuigschrift en maandsalaris
In AR 2020-0325 oordeelt de kantonrechter dat stemverheffing en schreeuwen tegen de praktijkmanager, dreigend gaan staan voor de praktijkmanager, in aanwezigheid van collega’s en op gehoorsafstand van patiënten, een dringende reden opleveren. Dat werkgeefster heeft aangeboden een getuigschrift en een maandsalaris mee te geven, doet aan de dringendheid niet af.

Rest ons nog u een bijzonder fijne dag toe te wensen.

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden