Ontslag op staande voet.

Opzegging van de arbeidsovereenkomst waarbij het dienstverband met onmiddellijke ingang wordt beëindigd, wordt in de volksmond ook wel ‘ontslag op staande voet’ genoemd.

Voor het rechtsgeldig ontslaan van werknemers op staande voet gelden strenge eisen. De eisen worden hieronder besproken.

1. Het ontslag moet onverwijld zijn gegeven.
‘Onverwijld’ betekent dat het ontslag zo snel mogelijk aan de werknemer wordt meegedeeld. Daarbij is beslissend wanneer de werkgever kennis heeft genomen van de dringende reden. De werkgever moet de werknemer wel eerst in de gelegenheid stellen om zijn visie te geven op de dringende reden. Uitstel van de beslissing of ontslag op staande voet passend is, is mogelijk, bijvoorbeeld wanneer onderzoek naar diefstal of fraude is vereist. Tijdens zo’n onderzoek wordt de betreffende werknemer veelal op non-actief gesteld.

2. Er moet sprake zijn van een dringende reden voor het ontslag.
In de wet is de dringende reden gedefinieerd als ‘zodanige daden, eigenschappen of gedragingen van de werknemer, dat van de werkgever redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat hij de arbeidsovereenkomst voortzet’. Bij de vraag of een gedraging als een dringende reden voor ontslag kan worden gezien, worden de volgende omstandigheden in acht genomen: de aard en de ernst van hetgeen dat als dringende reden wordt aangemerkt, de aard van de dienstbetrekking, de duur van de dienstbetrekking, het arbeidsverleden van de werknemer en de persoonlijke omstandigheden van de werknemer.

Enkele voorbeelden van een dringende reden die in de wet zijn genoemd zijn: diefstal, mishandeling, bedreiging of belediging, werkweigering en arbeids(on)geschiktheid. De opsomming uit de wet is niet limitatief. Dit betekent dat er ook andere gevallen denkbaar zijn waarin er sprake kan zijn van een dringende reden. Om te bepalen of een handeling die niet in de wet is opgenomen dient te worden aangemerkt als dringende reden, worden de algemene criteria gebruikt zoals deze eerder zijn opgesomd.

3. De dringende reden moet onverwijld aan de werknemer zijn meegedeeld.
Dit betekent dat de reden voor het ontslag gelijktijdig met de mededeling van het ontslag aan de werknemer bekend moet worden gemaakt. Dit is van belang zodat voor de werknemer direct duidelijk is wat door de werkgever als dringende reden wordt aangemerkt, waardoor daarover geen twijfel kan bestaan. De dringende reden die is meegedeeld aan de werknemer kan in een later stadium in de procedure niet worden aangevuld of gewijzigd. Van belang is dus dat de werkgever bij het formuleren van de dringende reden zeer zorgvuldig te werk gaat.

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden