WNT.

Werknemers met een hoog inkomen kunnen bij ontslag te maken krijgen met de WNT. hierbij kan zich de vraag voordoen wat de maximale ontslagvergoeding is die een werknemer mag ontvangen onder de Wet Normering Topinkomens.

De Wet Normering Topinkomens, hierna WNT, is per 1 januari 2013 in werking getreden en wordt thans bijna vijf jaar toegepast. Blijkens de Memorie van Toelichting op het wetsvoorstel was minister Plasterk van Binnenlandse Zaken van oordeel dat het noodzakelijk was over te gaan tot wetgeving omdat ‘topfunctionarissen en hun werkgevers niet altijd blijk gaven van de op dit punt noodzakelijke terughoudendheid’. In dit artikel zal worden besproken welke vergoedingen op grond van de WNT, de WWZ en de hierover verschenen jurisprudentie maximaal mogelijk zijn bij beëindiging van het dienstverband met een topfunctionaris.

1. De maximale vergoeding bij ontslag: relatie met maximale bezoldiging
Indien een werknemer kwalificeert als topfunctionaris, dan wordt zijn bezoldiging begrensd door artikel 2:3 lid 1 van de WNT. Laatstgenoemd artikel bepaalt dat de bezoldiging van een topfunctionaris per kalenderjaar ten hoogste € 181.000 bedraagt. Het bezoldigingsmaximum is opgebouwd uit vier posten, te weten:
1. De beloning;
2. Het werkgeversdeel van de sociale premies;
3. De belastbare onkostenvergoeding;
4. De beloningen betaalbaar op termijn.

2. De transitievergoeding
Op 1 juli 2015 is de Wet Werk en Zekerheid, hierna WWZ, in werking getreden. Hierdoor is in artikel 7:673 BW opgenomen dat de werkgever aan de werknemer een transitievergoeding verschuldigd is als de arbeidsovereenkomst ten minste 24 maanden heeft geduurd, door de werkgever is opgezegd of op verzoek van de werkgever is ontbonden of na van rechtswege te zijn geëindigd op initiatief van de werkgever niet aansluitend is voortgezet. De werknemer heeft in bovengenoemde gevallen een wettelijk recht op uitbetaling van de transitievergoeding door zijn werkgever.
De transitievergoeding bedraagt maximaal € 77.000 of een bedrag gelijk aan het loon over de laatste 12 maanden als dit loon hoger is dan € 77.000.
Nu de hoogte van de transitievergoeding afhangt van het door de topfunctionaris genoten salaris kan gesteld worden dat het beloningsmaximum van de WWZ indirect van invloed is op de maximale vergoeding.

Artikelen 1.6 juncto 1.1 lid i WNT
Artikel 1.6 van de WNT bepaalt dat voor zover partijen een hogere uitkering wegens beëindiging van het dienstverband overeenkomen dan bij of krachtens deze wet is toegestaan, de uitkering wegens beëindiging van rechtswege € 75.000 bedraagt. Alle betalingen die het bedrag van € 75.000 overschrijden zijn onverschuldigd betaald en mogen door de werkgever worden teruggevorderd van de topfunctionaris. Ieder beding tussen partijen dat gaat over kwijtschelding van het onverschuldigd aan de topfunctionaris betaalde of iedere schenking die met de onverschuldigde betaling wordt verrekend wordt op grond van lid 4 van artikel 1.6 WNT als nietig beschouwd. De vraag rijst dan of het mogelijk is om bij beëindiging van het dienstverband meer dan € 75.000 uit te keren aan een topfunctionaris. Artikel 1.1 lid i van de WNT beantwoordt deze vraag bevestigend. In dit artikellid worden ‘uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband’ immers gedefinieerd als de som van uitkeringen bij beëindiging van het dienstverband en beloningen betaalbaar op termijn die betrekking hebben op beëindiging van het dienstverband, met uitzondering van uitkeringen die voortvloeien uit een algemene bepaling van een collectieve arbeidsovereenkomst of van een van toepassing zijnde collectieve regeling die is overeengekomen met verenigingen van werknemers of ambtenaren die bevoegd zijn afspraken te maken over arbeidsvoorwaarden, of uit een wettelijk voorschrift. Een wettelijk voorschrift dat buiten het begrip ‘uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband’ valt is de WWZ, meer in het bijzonder artikelen 7:673 en 7:673a BW.

Billijke vergoeding

Behalve een transitievergoeding kan de werknemer die kwalificeert als topfunctionaris bij ontslag ook aanspraak maken op een billijke vergoeding. Dit is ook een wettelijke vergoeding waar de topfunctionaris recht op heeft. Volgens een uitspraak van de rechtbank Gelderland van 14 december 2016 had een werknemer die werd ontslagen als statutair bestuurder recht op een billijke vergoeding van € 141.500. In dit geval was de opzegging zonder redelijke grond geschied, nu het de werkgever alleen te doen was om de arbeidsovereenkomst op te zeggen zonder ervoor te zorgen dat de werknemer kon re-integreren na zijn ziekte.

3. Conclusie
Geconcludeerd kan worden dat het mogelijk is om bij beëindiging van het dienstverband van een topfunctionaris een hoger bedrag aan laatstgenoemde uit te keren dan € 75.000. Zowel artikel 1.1 lid i van de WNT als uitspraken van diverse kantonrechters bieden deze mogelijkheid.

Indien een topfunctionaris aanspraak kan maken op het ontvangen van een transitievergoeding, dan kan hij deze in het algemeen ook ontvangen indien deze boven het WNT maximum van € 75.000 uitkomt. De kantonrechter te Amsterdam kende op 23 januari 2017 zelfs een transitievergoeding van ruim € 227.000 toe. Voorstelbaar is dat de maximale uitkering bij beëindiging van het dienstverband € 270.000 zal bedragen, nu dit het maximale bedrag is dat topfunctionarissen in dienst van zorgverzekeraars met meer dan 1.000.000 verzekerden mogen ontvangen op grond van artikel 2 lid 1 sub a van de Regeling sectorale bezoldigingsnorm topfunctionarissen zorgverzekeraars.

De bezoldiging die een topfunctionaris ontvangt voor het doorwerken in een lagere functie vóór de beëindiging van zijn dienstverband wordt niet beschouwd als een beëindigingsvergoeding in de zin van de WNT. Onder omstandigheden is ook een bijdrage in de advocaatkosten van de topfunctionaris mogelijk. Het tijdens schorsing ontvangen salaris valt evenmin onder de beëindigingsvergoeding van artikel 2.10 lid 3 WNT, indien de topfunctionaris geprotesteerd heeft tegen zijn schorsing en heeft aangeboden zijn oude werkzaamheden te blijven verrichten.

circle

De eerste 30 minuten gratis en iedere vrijdag vrij spreekuur.

Bel of mail voor een afspraak!

secretariaat@advocatenkantoorngasirin.nl
Mr. R.P.M. Ngasirin
Burgemeester Matsersingel 200
6843 NZ Arnhem
Mobiel 06 - 21 52 7395
Tel
Fax 0318 43 06 63

Lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Oost- Nederland (VAARA)

© 2024 Mr. R.P.M. Ngasirin -
Alle rechten voorbehouden - Privacybeleid - Algemene voorwaarden